Categorie diensten : 7,.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.8) Verdeling in percelen :. Aanbestedende dienst,.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Fonds voor de beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, Belgiƫ. Voorwerp van de opdracht. E-mail : Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel :?noticeId77674. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering

Priveontvangst enschede escort meisjes limburg

van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten.

00 32 (0), fax :, email : ). Inlichtingen over percelen, perceel. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : ; voltooiing. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen. Aankondiging van een opdracht, diensten, afdeling. Ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Uitwijkcentrum voor het Fonds voor de Beroepsziekten en voor het Fonds voor Arbeidsongevallen. Titel : Uitwijkcentrum voor het Fonds voor Arbeidsongevallen 1) Korte beschrijving : Uitwijkcentrum voor het Fonds voor Arbeidsongevallen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Bijkomende inlichtingen inzake de inhoud van.
Sex gratis online culturen over de wereld

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) :. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning. 00 32 (0), email adres: ) of de Heer Pol petit (tel. 00 32 (0), email adres : ). Ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Uitwijkcentrum voor het Fonds voor de Beroepsziekten en voor het Fonds voor Arbeidsongevallen. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

Amateur sex escort nl gangbang

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Van de aanbestedende dienst : www. II.3 looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : ; voltooiing : 31/05/ 2015. SPP Politique Scientifique; Selor; Fedasil; FMP ; capac; caami; onssapl. Schaerbeek (Bruxelles) 18 novembre 2014 Participation au colloque.